Regala el Nacional

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Portal o lloc web: www.elnacionalbcn.com

Titular: OCIO GASTRONÓMICO BARCELONA, S.L. (empresa).

D’acord amb el que s’estableix al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, l’Empresa informa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin de manera lliure i voluntària si volen facilitar les dades personals que els puguin requerir amb motiu de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries.

L’Empresa informa que les dades que l’Usuari pugui facilitar a través de formularis o altres mecanismes passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’Empresa degudament legalitzat i legitimat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat del fitxer o dels fitxers és la correcta prestació dels serveis sol·licitats, de manera que el responsable queda autoritzat per facilitar puntualment informació dels productes, els serveis, les notícies i altres informacions d’interès a través de qualsevol canal de comunicació que l’Usuari hagi facilitat. L’Usuari podrà revocar el consentiment a la recepció de comunicacions comercials a través de la notificació a l’adreça electrònica lopd@elnacionalbcn.com, tot indicant a l’assumpte «Baixa newsletter».

L’Empresa es compromet de la seva obligació legal en relació a les dades de caràcter personal i el seu deure de tractar-les amb la confidencialitat deguda, i assumeix, a aquest efecte, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb la normativa vigent.

L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i l’Empresa es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que escaiguin en dret.

L’Empresa no comunicarà ni cedirà a tercers les dades de caràcter personal de l’Usuari sense obtenir el consentiment exprés de l’interessat, tret que existeixi imperatiu legal i el tractament tingui l’objectiu de satisfer un interès legítim del responsable.

De la mateixa manera, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat en els termes legals a través d’un dels procediments següents:

  • Mitjançant una comunicació per escrit adreçada a l’Empresa al Passeig de Gràcia, 24 bis, 08007 de Barcelona, especificant el dret que es vol exercir i aportant còpia del DNI o d’un altre document acreditatiu.
  • Mitjançant un correu electrònic adreçat a lopd@elnacionalbcn.com, tot especificant el dret que es vol exercir i adjuntant còpia del DNI o d’un altre document acreditatiu del sol·licitant.

La cancel·lació, supressió, oposició i limitació del consentiment al tractament de les dades i la no acceptació d’aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de rebre l’atenció correcta per part de l’Empresa a les consultes, les sol·licituds d’informació, les reserves, els dubtes, els suggeriments o qualsevol tipus de comunicació o servei contractat que l’Usuari hagi pogut realitzar.

×